امروز دوشنبه دوازدهم مردادماه 1394 خورشیدی ، مصادف با هجدهم شوال 1436 هجری
 
امور فرهنگی / لیست برگزاری شبهای قدر    

بسمه تعالی

« برنامه های شبهای قدر »
 

 

 

شب 19 ماه مبارک رمضان

شب 21 ماه مبارک رمضان

شب 23 ماه مبارک رمضان

ردیف

نام شهرستان

مکان برگزاری

سخنران(حجت الاسلام)

مداح

مکان برگزاری

سخنران(حجت الاسلام)

مداح

مکان برگزاری

سخنران(حجت الاسلام)

مداح

1

آمل

امامزاده عبداله (ع)

حجت الاسلام خیری

آقای یاسر رجبی

امامزاده عبداله (ع)

خیری

آقای یاسر رجبی

امامزاده عبداله (ع)

الاسلام شجاعی

آقای یاسر رجبی

 ابراهیم (ع)

 سرلک

 نژادی

 ابراهیم (ع)

شرفخانی

 نژادی

 ابراهیم (ع)

 امام جمعه دماوند

 خسروی

 قاسم (ع)

 احمدی

 کشوری

 قاسم (ع)

 احمدی

 صالحی

 قاسم (ع)

 احمدی

 سلحشور

ابوالفضلی اوجی آباد

 کریمی

 عابدی

ابوالفضلی اوجی آباد

 کریمی

 عابدی

ابوالفضلی اوجی آباد

 کریمی

 عابدی

ابوالفضلی اسک

 نیکزاد

 حسن زاده

ابوالفضلی اسک

 نیکزاد

 حسن زاده

ابوالفضلی اسک

 نیکزاد

 حسن زاده

2

بابل

امامزاده قاسم(ع)

حجت الاسلام قائمی

آقای محمود بذری

امامزاده قاسم(ع)

ناصری

آقای مهدی اصغریان

امامزاده قاسم(ع)

حجت الاسلام گلی

آقای رضا شافعیان

 عبد ا... (ع)

 ناصر شکریان

 بذری و اسدالهی

 عبد ا... (ع)

 منتظرین

 بذری و اسدالهی

 عبد ا... (ع)

 توکل

 بذری

 هفت تن

 معیدی

 منتظری

 هفت تن

 معیدی

 حبیبی

 هفت تن

 معیدی

 روحی

تکیه پیر علم

 امیری

 فلاح

تکیه پیر علم

 امیری

 فلاح

تکیه پیر علم

 امیری

 فلاح

3

بابلسر

بی بی سر روضه

 اسماعیلی

 شعبانی و رجب نژاد

بی بی سر روضه

 اسماعیلی

 شعبانی و رجب نژاد

بی بی سر روضه

 اسماعیلی

 شعبانی و رجب نژاد

امامزاده حسن کله بست

 رضایی

 رضایی

امامزاده حسن کله بست

 رضایی

 رضایی

امامزاده حسن کله بست

 رضایی

 رضایی

 قاسم (ع) فریدونکنار

 موسوی

 قلی زاده

 قاسم (ع) فریدونکنار

 موسوی

 قلی زاده

 قاسم (ع) فریدونکنار

 موسوی

 قلی زاده

 سید احمد (ع)

 باقری

 واحدی

 سید احمد (ع)

 باقری

 واحدی

 سید احمد (ع)

 باقری

 واحدی

 ابراهیم (ع)

 رضایی

 عباس تبار

 ابراهیم (ع)

 رضایی

 فرج اله پور

 ابراهیم (ع)

 رضایی

 رحیمیان

4

بلده

امامزاده محمد بن بکر بن علی

حجت الاسلام اسماعیلی

اقای پور حسینی

امامزاده محمد بن بکر بن علی

حجت الاسلام اسماعیلی

اقای پور حسینی

امامزاده محمد بن بکر بن علی

حجت الاسلام اسماعیلی

اقای پور حسینی

 حسن رضا (ع)

 راشدی

 کامجو

 حسن رضا (ع)

 راشدی

 کامجو

 حسن رضا (ع)

 راشدی

 کامجو

 اسماعیل بلده (مسجد محاور)

 عسگری

 رنجبر و حسین پور

 اسماعیل بلده (مسجد محاور)

 عسگری

 رنجبر و حسین پور

 اسماعیل بلده (مسجد محاور)

 عسگری

 رنجبر و حسین پور

5

بندپی

 عبداله و شیخ موسی

 نازک تبار

-

 عبداله و شیخ موسی

 نازک تبار

-

 عبداله و شیخ موسی

 نازک تبار

-

 سید ناصر (ع)

 دانش پژوه

-

 سید ناصر (ع)

 دانش پژوه

-

 سید ناصر (ع)

 دانش پژوه

-

 سیل بند بند پی شرقی

 سید محی الدین موسوی

-

 سیل بند بند پی شرقی

 سید محی الدین موسوی

-

 سیل بند بند پی شرقی

 سید محی الدین موسوی

-

 عباس (ع)

 سعیدی

آقای علیجانپور

 عباس (ع)

 بیگلر تبار

آقای بذری

 عباس (ع)

 حمیدی

آقای رضا نژاد

6

بهشهر

بی بی زینب (س) بهشهر

 عالیشاه

 پاشا

بی بی زینب خورشید کلا

 رستمی

 موسوی

امامزاده علی اصغر

 جباری

 گلپور

7

تنکابن

امامزاده سید حسین (ع) شیرود

 شکریان

 مرانی

امامزاده سید حسین (ع) شیرود

 شکریان

 مرانی

امامزاده سید حسین (ع) شیرود

 شکریان

 مرانی

 سید قوام الدین (ع)

مقتدری نسب

 علیخانی

 سید قوام الدین (ع)

مقتدری نسب

 علیخانی

 سید قوام الدین (ع)

مقتدری نسب

 علیخانی

 شیر علی

سید صادق حسینی

 علیخانی

 شیر علی

سید صادق حسینی

 علیخانی

 شیر علی

سید صادق حسینی

 علیخانی

 سید ابراهیم رشیدیه

سید صادق حسینی

 میر بابا حسینی

 سید ابراهیم رشیدیه

سید صادق حسینی

 میر بابا حسینی

 سید ابراهیم رشیدیه

سید صادق حسینی

 میر بابا حسینی

 میر شمس الدین

 شمس

 فرجی

 میر شمس الدین

 شمس

 فرجی

 میر شمس الدین

 شمس

 فرجی

 سید قاسم (ع) دو هزار

 سید مهدی حسینی

-

 سید قاسم (ع) دو هزار

 سید مهدی حسینی

-

 سید قاسم (ع) دو هزار

 سید مهدی حسینی

-

 سیده زیبا مهدی آباد

 سید مهدی حسینی

-

 سیده زیبا مهدی آباد

 سید مهدی حسینی

-

 سیده زیبا مهدی آباد

 سید مهدی حسینی

-

 سید حسین (ع) پلت کله

 شکریان

مرتضی فرجی

 سید حسین (ع) پلت کله

 شکریان

مرتضی فرجی

 سید حسین (ع) پلت کله

 شکریان

مرتضی فرجی

 سید حسین (ع) تازه آباد

 رمضانی

 بکایی

 سید حسین (ع) تازه آباد

 رمضانی

 بکایی

 سید حسین (ع) تازه آباد

 رمضانی

 بکایی

 سید کیا ابوالحسن

 معلمی

 بکایی

 سید کیا ابوالحسن

 معلمی

 بکایی

 سید کیا ابوالحسن

 معلمی

 بکایی

 سید عبدالوافی (ع)

حیدری

 لاهوتی

 سید عبدالوافی (ع)

حیدری

 لاهوتی

 سید عبدالوافی (ع)

حیدری

 لاهوتی

 سید جلال الدین (ع)

 محمد کیا

 میر رضایی

 سید جلال الدین (ع)

 محمد کیا

 میر رضایی

 سید جلال الدین (ع)

 محمد کیا

 میر رضایی

 سید محمد واچک

 سید مهدی حسینی

 اشکباری

 سید محمد واچک

 سید مهدی حسینی

 اشکباری

 سید محمد واچک

 سید مهدی حسینی

 اشکباری

 دانیال نبی

 تقی پور

-

 دانیال نبی

 تقی پور

-

 دانیال نبی

 تقی پور

-

8

رامسر

 آقا پلا سید و آقا بسمل

 سید عیسی میر باقری

 منوچهر سعیدی

 آقا پلا سید و آقا بسمل

 سید عیسی میر باقری

 منوچهر سعیدی

 آقا پلا سید و آقا بسمل

 سید عیسی میر باقری

 منوچهر سعیدی

 سید محمد لمتر

 حسین قبادی

 جعفری

 سید محمد لمتر

 حسین قبادی

 جعفری

 سید محمد لمتر

 حسین قبادی

 جعفری

 سید علی علوی

 شعبان شکری

 کریمی

 سید علی علوی

 شعبان شکری

 کریمی

 سید علی علوی

 شعبان شکری

 کریمی

 سید کیاء بریشی

 حمید نژاد

 کیوانفر

 سید کیاء بریشی

 حمید نژاد

 کیوانفر

 سید کیاء بریشی

 حمید نژاد

 کیوانفر

 سید ابوالقاسم دریاپیشه

 جوری

 عسکر نژاد

 سید ابوالقاسم دریاپیشه

 جوری

 عسکر نژاد

 سید ابوالقاسم دریاپیشه

 جوری

 عسکر نژاد

 سید محمد اشکنه کوه

 قنبری

 نعمتی

 سید محمد اشکنه کوه

 قنبری

 نعمتی

 سید محمد اشکنه کوه

 قنبری

 نعمتی

بی بی سکینه رمک

 دنیایی

 علیپور

بی بی سکینه رمک

 دنیایی

 علیپور

بی بی سکینه رمک

 دنیایی

 علیپور

امامزاده سید محمد گاورمک

 آقایی

 کریمی

امامزاده سید محمد گاورمک

 آقایی

 کریمی

امامزاده سید محمد گاورمک

 آقایی

 کریمی

 سید محمد گالش محله

 کریمی

 قاسمی

 سید محمد گالش محله

 کریمی

 قاسمی

 سید محمد گالش محله

 کریمی

 قاسمی

 سید عباس شستا

 قاسمی

 ذوقی

 سید عباس شستا

 قاسمی

 ذوقی

 سید عباس شستا

 قاسمی

 ذوقی

سید یحیی و سیده حوریه

 جنت فریدونی

 فریدونی

سید یحیی و سیده حوریه

 جنت فریدونی

 فریدونی

سید یحیی و سیده حوریه

 جنت فریدونی

 فریدونی

 سید ابوالحسن چهل شهیدان

کرد رضایی

 خلعتبری

 سید ابوالحسن چهل شهیدان

کرد رضایی

 خلعتبری

 سید ابوالحسن چهل شهیدان

کرد رضایی

 خلعتبری

 سید زلال کرد محله

 عسگری

 کرد امیری

 سید زلال کرد محله

 عسگری

 کرد امیری

 سید زلال کرد محله

 عسگری

 کرد امیری

 سید محمد باقر

 رضایی

 باقری

 سید محمد باقر

 رضایی

 باقری

 سید محمد باقر

 رضایی

 باقری

 سید محمد و سیده فاطمه

 سید محمد حسینی

 لاریجانی

 سید محمد و سیده فاطمه

 سید محمد حسینی

 لاریجانی

 سید محمد و سیده فاطمه

 سید محمد حسینی

 لاریجانی

 ملک محمد سبز پوش

 محمدی

 کیا اشکوریان

 ملک محمد سبز پوش

 محمدی

 کیا اشکوریان

 ملک محمد سبز پوش

 محمدی

 کیا اشکوریان

9

ساری

 عباس (ع)

 حاج آقای سهرابی (مدیر کل)

-

 عباس (ع)

/                / حسینی کوهسارکنده ای

-

 عباس (ع)

 قاسمی

-

 یحیی (ع)

 سید مصطفی حسینی

-

 یحیی (ع)

 سید مصطفی حسینی

-

 یحیی (ع)

 سید مصطفی حسینی

-

تکیه پهنه کلا

/                / حسینی کوهسارکنده ای

-

تکیه پهنه کلا

/                / حسینی کوهسارکنده ای

-

تکیه پهنه کلا

/                / حسینی کوهسارکنده ای

-

10

قائمشهر

امامزاده عبدالحق (ع)

 امجدی

 رمضان نژاد ، قربانی ، حیدری

امامزاده عبدالحق (ع)

 حاج آقای سهرابی (مدیر کل)

 رمضان نژاد ، قربانی ، حیدری

-

-

-

 ابو طالب (ع)

 سید علی اکبر موسوی

 محمد تقی موسوی

 ابو طالب (ع)

 سید علی اکبر موسوی

 محمد تقی موسوی

-

-

-

 سید علی کیا سلطان

 علی غلامی

 حسن رضایی

 سید علی کیا سلطان

 علی غلامی

 حسن رضایی

-

-

-

 حمزه بربری محله

 غلامعلی رحیمی

 حسن محمود زاده

 حمزه بربری محله

 غلامعلی رحیمی

 حسن محمود زاده

-

-

-

 یوسف رضا (ع)

 پور نوروز

 پور نوروز

 یوسف رضا (ع)

 پور نوروز

 پور نوروز

-

-

-

سقا نفار ابوالفضل انار مرز

 محمدی

 حسن یعقوبی

سقا نفار ابوالفضل انار مرز

 حقانی

 حسین بابایی

-

-

-

11

لاریجان

 روح اله و ابراهیم دینان

 مدنیان

 قبادی

 روح اله و ابراهیم دینان

 مدنیان

 قبادی

 روح اله و ابراهیم دینان

 مدنیان

 قبادی

 قاسم نوسر

 باقری

 میرزایی

 قاسم نوسر

 باقری

 میرزایی

 قاسم نوسر

 باقری

 میرزایی

 هفت تن

 خادمی

 شاه نوری

 هفت تن

 خادمی

 شاه نوری

 هفت تن

 خادمی

 شاه نوری

 چهار تن بایجان

 صالحی

 بهزاد لطفی

 چهار تن بایجان

 صالحی

 بهزاد لطفی

 چهار تن بایجان

 صالحی

 بهزاد لطفی

 ابراهیم

 حسن صالحی

 گزانی

 ابراهیم

 حسن صالحی

 گزانی

 ابراهیم

 حسن صالحی

 گزانی

 سید حسن ولی

 یزدانپناه

 کوهی مقدم

 سید حسن ولی

 یزدانپناه

 کوهی مقدم

 سید حسن ولی

 یزدانپناه

 کوهی مقدم

 عبدالمناف

 امانی

 درویشی

 عبدالمناف

 امانی

 درویشی

 عبدالمناف

 امانی

 درویشی

 عابدین و رضا (ع)

 ابراهیم پور

 آخریان

 عابدین و رضا (ع)

 ابراهیم پور

 آخریان

 عابدین و رضا (ع)

 ابراهیم پور

 آخریان

 محمد طاهر (ع) رینه

 خزری

 سالاریان

 محمد طاهر (ع) رینه

 خزری

 سالاریان

 محمد طاهر (ع) رینه

 خزری

 سالاریان

12

محمود آباد

امامزاده قاسم(ع)

فلاح

آقای رضایی راد و کاویانپور و قربانی

امامزاده قاسم(ع)

فلاح

آقای رضایی راد و کاویانپور و قربانی

امامزاده قاسم(ع)

فلاح

آقای رضایی راد و کاویانپور و قربانی

 فاضل (ع) خشت سر

 موسوی

 مهدوی

 فاضل (ع) خشت سر

 موسوی

 مهدوی

 فاضل (ع) خشت سر

 موسوی

 مهدوی

 عبد المجید (ع) سرخرود

 سلیمانی

 عبدی

 عبد المجید (ع) سرخرود

 سلیمانی

 عبدی

 عبد المجید (ع) سرخرود

 سلیمانی

 عبدی

 قاسم (ع) اورطشت

 قهرمانی

 نیکنهاد

 قاسم (ع) اورطشت

 قهرمانی

 نیکنهاد

 قاسم (ع) اورطشت

 قهرمانی

 نیکنهاد

 عبداله (ع) گلیرد

 شعبانی

 نیکبخت

 عبداله (ع) گلیرد

 شعبانی

 نیکبخت

 عبداله (ع) گلیرد

 شعبانی

 نیکبخت

13

نکا

 مفید (ع)

 مطلبی

 رزی

 مفید (ع)

 مطلبی

 رزی

 مفید (ع)

 مطلبی

 رزی

 حسن (ع)

 ولی پور

 فلاح

 حسن (ع)

 ولی پور

 فلاح

 حسن (ع)

 ولی پور

 فلاح

 عبد اله (ع) اطرب

 رستمی

 ساجدی

 عبد اله (ع) اطرب

 رستمی

 ساجدی

 عبد اله (ع) اطرب

 رستمی

 ساجدی

 عبدالکریم و عبدالرحیم (ع)

 سورتچی

 یزدانپناه

 عبدالکریم و عبدالرحیم (ع)

 سورتچی

 یزدانپناه

 عبدالکریم و عبدالرحیم (ع)

 سورتچی

 یزدانپناه

 عبد اله میانگاله

 محمودی

 قاسمپور

 عبد اله میانگاله

 محمودی

 قاسمپور

 عبد اله میانگاله

 محمودی

 قاسمپور

 محمود (ع) قلعه سر

 سلیمی

 نظامزاده

 محمود (ع) قلعه سر

 سلیمی

 نظامزاده

 محمود (ع) قلعه سر

 سلیمی

 نظامزاده

14

نور

امامزاده قاسم ایزدشهر

حجت الاسلام فرهادی

آقای حسینی

امامزاده قاسم ایزدشهر

حجت الاسلام فرهادی

آقای حسینی

امامزاده قاسم ایزدشهر

حجت الاسلام فرهادی

آقای حسینی

 جمشید کیا سلطان

 سلیمی

 نجفی

 جمشید کیا سلطان

 سلیمی

 نجفی

 جمشید کیا سلطان

 سلیمی

 نجفی

 قاسم ورازده سفلی

 نجفی عمران

 شعبان توفیقی

 قاسم ورازده سفلی

 نجفی عمران

 شعبان توفیقی

 قاسم ورازده سفلی

 نجفی عمران

 شعبان توفیقی

قدمگاه محمد بن بکر بن علی

 جعفریان

 قلی پور

قدمگاه محمد بن بکر بن علی

 جعفریان

 قلی پور

قدمگاه محمد بن بکر بن علی

 جعفریان

 قلی پور

15

نوشهر

امامزاده محمد

حجت الاسلام اسحاقی

آقای سید حسین موسوی

امامزاده محمد

حجت الاسلام اسحاقی

ابراهیم موسوی

امامزاده محمد

حجت الاسلام اسحاقی

آقای رضوانی

 نبی (ع)

 قنبری

 علیزاده

 نبی (ع)

 قنبری

 علیزاده

 نبی (ع)

 قنبری

 علیزاده

 هادی(ع) (مسجد الحاقی)

 نصیری

 کریم نژاد

 هادی(ع) (مسجد الحاقی)

 نصیری

 کریم نژاد

 هادی(ع) (مسجد الحاقی)

 نصیری

 کریم نژاد

 سید مهدی میرکلایی

 نوروزی

 سید حسین موسوی

 سید مهدی میرکلایی

 نوروزی

 سید حسین موسوی

 سید مهدی میرکلایی

 نوروزی

 سید حسین موسوی

 
 
 
 
منوی سایت  
پیوندهای ویژه  
برنامه های اداره کل  
امكانات  
اوقات شرعی  
 
کلیه حقوق متعلق به اداره كل اوقاف و امور خیریه استان مازندران می باشد